• leden
Verplicht*

Exoneratieverklaring

Door ondertekening verklaart het lid / de introducé(e) van Speleo Nederland in te stemmen met het volgende: Speleo Nederland is een vereniging voor speleologie. Het beoefenen van deze sport brengt met zich mee dat leden/introducé(e)s die deelnemen aan een speleotocht zich begeven in situaties die niet altijd voorspelbaar zijn en een gevaar voor schade aan persoon en of materiaal kunnen opleveren. Men dient zich terdege bewust te zijn:

Van deze risico's;
Van het feit dat deze sport gekozen wordt vanuit een wens om de eigen grenzen op te zoeken en te verleggen;
Dat het beoefenen van deze sport, waaronder tevens een eerste kennismaking, geheel voor eigen risico geschiedt;
Dat de omgeving waar speleologie beoefend wordt (zowel bovengronds aan oefenrotsen als ondergronds in een grot), van dien aard is dat je niet alle risico's kunt uitsluiten

Speleo Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan persoon en / of zaken, ontstaan tijdens het beoefenen van speleologie. Leden van de vereniging en introducé(e)s (mogelijke aspirant-leden), al dan niet aangesteld door de vereniging en al dan niet actief in het geven van instructies tijdens opleidingen, het begeleiden van introductietochten en organiseren van activiteiten, kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden door of namens personen die schade geleden hebben tengevolge van het bijwonen van voornoemde opleidingen, introductietochten, speleotochten of overige activiteiten. Leden en introducé(e)s hebben voorts een eigen verantwoordelijkheid betreffende hun fysieke conditie. Mensen met medische condities zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) hart- en vaataandoeningen, epilepsie, evenwichtstoringen dienen dit op voorhand te melden aan de vereniging c.q. de instructeur. Aangezien de vereniging noch haar leden medisch onderlegd zijn, betreden voornoemde leden en introducé(e)s het oefenterrein of een grot desalniettemin geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Ondergetekende verklaart kennis te nemen van het handboek van Speleo Nederland via de website

www.speleo.nl.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kan je pas na het ontvangen van je lidmaatschap nummer bekijken of downloaden via de website.

Plaats en datum: (voor minderjarigen tevens handtekening van ouder of voogd) Dit formulier volledig